Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze Partnera - Pracodawcy

Powiat Ciechanowski działając zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (dalej: Projekt), skierowanych do nauczycieli i uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, dla których Powiat Ciechanowski pełni funkcję organu prowadzącego, w ramach Działania 7.2. „Wzmocnienie kompetencji uczniów” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021– 2027, w ramach konkursu nr FEMA.07.02- IP.01-008/23.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA i ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Na ofertę składa się wypełniony FORMULARZ OFERTOWY będący załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2023 r. do godziny 10:00.

3. Oferty można złożyć osobiście lub przesłać na adres Ogłaszającego konkurs: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pok. 105, I piętro.

Ostatnia aktualizacja
21/08/2023
Autor
Anna Sykucka