Przejdź do treści

Polityka prywatności

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Dyrektor PCUW informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie, z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  pocztą elektroniczną na adres: dane.osobowe@pcuw-ciechanow.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 1 lit. g) RODO.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub podmioty z którymi administrator danych zawarł stosowne umowy powierzenia.

Dane osobowe przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych i archiwalnych.

W uzasadnionych przypadkach określonych przepisami prawa, posiadacie Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Jeśli  dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, macie Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe nie będą służyły profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W razie wątpliwości dot. przetwarzania danych osobowych zapraszamy do kontaktu.
Szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące poszczególnych spraw realizowanych przez PCUW w Ciechanowie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu, pod adresem https://bip.pcuw-ciechanow.pl