Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

(obowiązkowa informacja do publikacji)

Dostępność cyfrowa:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://bip.pcuw-ciechanow.pl/  .

Data publikacji strony internetowej: 29.09.2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie nie są publikowane filmy,
 • część plików i dokumentów nie jest dostępna cyfrowo,
 • strona nie posiada edycji dźwiękowej dokumentów,
 • strona nie posiada tłumaczenia treści na polski język migowy lub intuicyjnego dostępu do aplikacji umożlwiającej takie tłumaczenie.
   

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Działania zastępcze:

 • do czasu wdrożenia rozwiązań systemowych na stronie w tym: napisów na filmach, braku plików dostępnych cyfrowo oraz edycji dźwiękowej dokumentów i treści oraz tłumaczenia treści na polski język migowy dostępność będzie realizowana na zapotrzebowanie złożone przez wnioskodawców.

Możliwa do zastosowania nawigacja przy użyciu skrótów klawiatury działających we wszystkich przeglądarkach internetowych

Tabulatory:

 • Tab – przejście do kolejnych treści na stronie,
 • Enter – wejdź w treść,
 • Ctrl + 1-8 - Przejdź do określonej karty, licząc od lewej,                              
 • Ctrl + 9 - Przejdź do ostatniej karty,
 • Ctrl + Tab - Przejdź do następnej karty - innymi słowy kartę po prawej stronie. (Ctrl + Page Up działa również, ale nie w przeglądarce Internet Explorer),
 • Ctrl + Shift + Tab - Przełącz na poprzednią kartę - innymi słowy kartę po lewej stronie. (Ctrl + Page Down działa również, ale nie w przeglądarce Internet Explorer),
 • Ctrl + W, Ctrl + F4 - Zamknij bieżącą kartę,
 • Ctrl + Shift + T - Ponownie otwórz ostatnią zamkniętą kartę,
 • Ctrl + T - Otwórz nową kartę,
 • Ctrl + N - Otwórz nowe okno przeglądarki,
 • Alt + F4 - Zamknij bieżące okno. (Działa we wszystkich aplikacjach).

Akcje myszy dla kart:

 • Środek Kliknij kartę - Zamknij kartę,
 • Ctrl + kliknięcie lewym przyciskiem, kliknięcie środkowe - Otwórz łącze w zakładce w tle,
 • Shift + lewy przycisk myszy - Otwórz link w nowym oknie przeglądarki,
 • Ctrl + Shift + Lewy przycisk myszy - Otwórz łącze w zakładce pierwszego planu.

Nawigacja:

 • Alt + Strzałka w lewo, Backspace - Z powrotem,
 • Alt + strzałka w prawo, Shift + Backspace – Naprzód,
 • F5 - Załaduj ponownie,
 • Ctrl + F5 - Załaduj ponownie i pomiń pamięć podręczną, ponownie pobierając całą witrynę,
 • Alt + Strona główna - Otwórz stronę główną.

Powiększanie:

 • Ctrl i +, Ctrl + kółko myszy w górę – Zbliżenie,
 • Ctrl i -, Ctrl + kółko myszy w dół – Pomniejsz,
 • Ctrl + 0 - Domyślny poziom powiększenia,
 • F11 - Pełny ekran.

Przewijanie:

 • Przestrzeń, Strona w dół - przewiń w dół klatkę,
 • Shift + spacja, strona w górę - przewiń w górę klatkę,
 • Dom - Na górze strony,
 • Koniec - Dół stron,
 • Środkowe kliknięcie - przewiń za pomocą myszy. (Tylko system Windows).

Pasek adresu:

 • Ctrl + L, Alt + D, F6 - Skoncentruj pasek adresu, aby rozpocząć pisanie,
 • Ctrl + Enter - Prefiks www. i dopisz .com do tekstu na pasku adresu, a następnie załaduj stronę. Na przykład wpisz howtogeek w pasku adresu i naciśnij Ctrl + Enter otworzyć www.howtogeek.com ,
 • Alt + Enter - Otwórz lokalizację na pasku adresu w nowej karcie.

Szukaj:

 • Ctrl + K, Ctrl + E - Skoncentruj wbudowane w przeglądarce pole wyszukiwania lub ustaw pasek adresu, jeśli przeglądarka nie ma dedykowanego pola wyszukiwania. (Ctrl + K nie działa w IE, Ctrl + E robi),
 • Alt + Enter - Wykonaj wyszukiwanie z pola wyszukiwania w nowej karcie,
 • Ctrl + F, F3 - Otwórz pole wyszukiwania na stronie, aby wyszukać na bieżącej stronie,
 • Ctrl + G, F3 - Znajdź następny mecz wyszukiwanego tekstu na stronie,
 • Ctrl + Shift + G, Shift + F3 - Znajdź poprzednie dopasowanie wyszukiwanego tekstu na stronie.

Historia i zakładki:

 • Ctrl + H - Otwórz historię przeglądania,
 • Ctrl + J - Otwórz historię pobierania,
 • Ctrl + D - Dodaj zakładkę do bieżącej witryny,
 • Ctrl + Shift + Del - Otwórz okno Wyczyść historię przeglądania.

Inne funkcje:

 • Ctrl + P - Wydrukuj bieżącą stronę,
 • Ctrl + S - Zapisz bieżącą stronę na komputerze,
 • Ctrl + O - Otwórz plik z komputera,
 • Ctrl + U - Otwórz kod źródłowy obecnej strony (Nie w IE),
 • F12 - Otwórz narzędzia programistyczne. (Wymaga rozszerzenia Firebug dla przeglądarki Firefox).

Oświadczenie Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie:

Strona BIP, wszystkie strony internetowe i mobilne aplikacje placówki będą systematycznie udoskonalane w celu uzyskania pełnej dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redaktorem strony: Paweł Rólka,  email: pawel.rolka@pcuw-ciechanow.pl . Kontakt z redaktorem strony można także uzyskać dzwoniąc na numer tel. 534 453 745 lub korespondencyjnie z wykorzystaniem adresu: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie z siedzibą ul. 17 Stycznia 7 (06-400) Ciechanów. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 2. Jednostka posiada dostęp do tłumacza polskiego języka migowego. Tłumaczenia i komunikowanie się z osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi realizowane jest na wniosek.
 3. Jednostka posiada na wyposażeniu pętlę indukcyjną, która umożliwia komunikację z osobami niedosłyszącymi i noszącymi aparat.
 4. Jednostka nie posiada dostępu do tłumacza języka Braille'a. Tłumaczenia i komunikowanie się z osobami niedowidzącymi lub niewidzącymi  realizowane jest na wniosek.
 5. Jednostka posiada personel z uprawnieniami i umiejętnościami komunikowania się z osobami upośledzonymi umysłowo. Publikując treści dokumentów i komunikatów jednostka bierze pod uwagę ich czytelność i prosty przekaz, który umożliwia zrozumienie treści przez osoby wymagające szczególnego wsparcia.
 6. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  - https://bip.brpo.gov.pl/wniosek_dostepnosc/index.php .
 7. Wnioski i skargi w zakresie dostępności

Wnioski i skargi można składać do Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych (PCUW) z siedzibą ul. 17 Stycznia 7 (06-400) Ciechanów, za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@pcuw-ciechanow.pl . Kontakt z Dyrektorem PCUW możliwy jest także za pośrednictwem nr telefonu: 534 453 745.

Dostępność architektoniczna

 1. Usytuowanie obiektu placówki, dojazdy i zewnętrzne ciągi komunikacyjne

Jednostka jest usytuowana w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie                                          w dzielnicy Centrum Ciechanowa przy ul. 17 Stycznia 7 (06-400) Ciechanów.

Optymalny dojazd do jednostki środkami komunikacji miejskiej zapewniają następujące przystanki:

 • przystanek „17 Stycznia/Warszawska – linie autobusowa: 0, 1, 2, 3, 4;
 • przystanek „Plac Jana Pawła II” – linie autobusowe: 1, 2, 3, 4, 7
 • przystanek „Pułtuska/11 Pułku Ułanów Legionowych” – linie autobusowe: 1, 8, 10, 11

Wjazd na teren posesji możliwy jest od strony ul. 17 Stycznia. Na posesji znajdują się dwie bramy: 1) wjazdowa i 2) wyjazdowa co oznacza, że obowiązuje ruch jednokierunkowy.

 1. Opis dostępności wejścia do budynków i przechodzenie przez obszar kontroli.

Do placówki prowadzą trzy wejścia, z których jedno przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową i ograniczonych możliwościach fizycznych do samodzielnego pokonania bariery wysokich schodów. Wejście to zapewnia możliwość wjazdu przy użyciu zewnętrznej windy na poziom parteru budynku. Pozostałe wejścia ze względu na bariery architektoniczne są niedostępne do samodzielnego wykorzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową i o ograniczonych możliwościach fizycznych do samodzielnego pokonania barier architektonicznych. 

Przy głównym wejściu do budynku został ustanowiony punkt informacyjno-kontrolny, który prowadzony jest przez upoważnionego pracownika Starostwa. Za pośrednictwem pracownika punktu informacyjno-kontaktowego istnieje możliwość przywołania asystenta osoby wymagającej szczególnego wsparcia. Strefa holu wejściowego do budynku (na życzenie interesanta) może posłużyć do załatwienia sprawy bez konieczności wchodzenia do budynku. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się tablica informacyjna z graficznym rozdziałem pomieszczeń funkcyjnych w tym Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie. W punkcie obsługi mieszkańca istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego oraz pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących lub noszących aparat. Jednostka nie posiada tablicy informacyjnej przy windzie na pierwszym piętrze budynku, gdzie ulokowana została jej siedziba. Brak jest kierunkowych oznaczeń informacyjnych, kontrastujących oznaczeń pomieszczeń i kontrastującego oznaczenia na podłodze korytarzy. Brak jest także tablicy informacyjnej i oznaczenia tyflograficznego co uniemożliwia samodzielne poruszanie się i ewakuację osób niewidzących / niedowidzących. Jednostka posiada oznakowane drogi ewakuacyjne, ale poza parterem budynku brakuje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Na parkingu wewnętrznym wyznaczono i oznakowano miejsce zbiórki po ewakuacji z budynku. Obiekt nie posiada systemu wspomagającym ewakuację tj. głośników z emitowanymi komunikatami i oświetlenia ostrzegawczego.

Jednostka posiada na parterze jedną toaletę dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ale toaleta nie jest w pełni wyposażona. W toalecie brak jest leżanki, prysznica oraz dzwonka przywołującego asystenta osoby wymagającej szczególnego wsparcia. W siedzibie jednostki dostępny jest na parterze przewijak,                                      kącik do wypoczynku i zabawy dla małych dzieci.  

 1. Opis dostosowań sp.: pochylni, platform, wind, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Z poziomu parkingu jest dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową do zewnętrznej windy. Windę obsługuje pracownik punktu informacyjno-kontrolnego po przywołaniu dzwonkiem. Na wyposażeniu placówki jest pętla indukcyjna, która pozwala na skuteczną komunikację z osobami niedosłyszącymi lub noszącymi aparat słuchowy. O miejscu i sposobie załatwienia sprawy interesant dowie się od dyżurującego pracownika punktu informacyjno-kontrolnego.

Wewnątrz budynku osoby ze szczególnymi potrzebami mogą samodzielnie poruszać się dwiema windami, które znajdują się około 10 metrów od wejścia głównego. Windy są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami co potwierdzają: 1) zainstalowane poręcze, 2) nisko zainstalowane i podświetlane przyciski klawiatury sterowniczej, 3) klawiatura przycisków posiada napisy wykonane alfabetem Braille'a, 4) klawiatura wyposażona jest w przycisk alarmowy, 5) winda posiada informację głosową.

Budynek nie jest wyposażony w system dźwiękowo-radiowy służący  do naprowadzania osób z różnymi niepełnosprawnościami.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie posesji siedziby jednostki usytuowanie są dwa parkingi: 1) od strony frontowej budynku przy ul. 17 Stycznia i 2) na zapleczu budynku Starostwa Powiatowego.

Na parkingu od strony frontowej budynku znajduje się 28 miejsc parkingowych w tym trzy miejsca dla osób wymagających szczególnego wsparcia. Na zapleczu obiektu znajduje się 36 miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk  dla osób wymagających szczególnego wsparcia. Miejsca parkingowe dla osób wymagających szczególnego wsparcia usytuowane są w sąsiedztwie głównego wejścia do budynku i zostały oznaczone poziomymi i pionowymi znakami drogowymi.

Istnieje możliwość (po wcześniejszym umówieniu) załatwienia sprawy na parkingu przed budynkiem jednostki.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do placówki może wejść osoba z psem asystującym o czym świadczą umieszczone na drzwiach wejściowych piktogramy informacyjne.

Dostępność organizacyjno-informacyjna:

  1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego  na miejscu lub online. Formy, procedury i terminy.

Na terenie jednostki  jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Tłumaczenie symultaniczne może odbyć się w punkcie obsługi mieszkańca Starostwa Powiatowego lub na wniosek zainteresowanej osoby, albo osoby ją reprezentującej. Ze względu na konieczność ustalenia terminu kontaktu z tłumaczem czas kontaktu ustalono na 3 dni, a wykonanie tłumaczenia na 7 dni roboczych.

  1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka Braille'a. Formy, procedury i terminy.

Na terenie jednostki nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka Braille'a. Tłumaczenie może odbyć się na wniosek zainteresowanej osoby lub osoby ją reprezentującej. Ze względu na fakt oczekiwania na tłumaczenie czas ustalenia kontaktu ustalono na 3 dni, a wykonania tłumaczenia na 7 dni roboczych.

  1. Informacja o możliwości dostosowania treści i komunikacji dla osób wymagających szczególnego wsparcia.

Na terenie jednostki zatrudnieni są pracownicy, którzy posiadają kwalifikacje i umiejętności pozwalające na sporządzanie treści komunikatów zrozumiałych dla osób z deficytami intelektualnymi. Wymienieni wyżej specjaliści w ramach zapotrzebowania ustalają sposoby komunikacji z osobami z deficytami intelektualnymi i sprzężeniami. Treść publikowanych komunikatów w jednostce uwzględnia także grupę docelową, do której treść jest adresowana.

  1. Transport osób niepełnosprawnych.

Podczas organizacji wycieczek autokarowych uwzględniane są wymagania dostępności dla: środków transportu, miejsc pobytu, miejsc wykorzystywanych na przerwy w podróży, miejsc spożywania posiłków, miejsc noclegowych  i wizytowanych lokalizacji.

II wydanie deklaracji dostępności zatwierdzone przez Dyrektora PCUW  w Ciechanowie:

 1. Oświadczenie sporządzono dnia: 31.08.2022 r.
 2. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną.
 3. Oświadczanie będzie podlegać min. raz do roku przeglądowi i ewentualnie aktualizacji, a bezwładnie aktualizacja będzie zrealizowana wtedy kiedy dojdzie  do sytuacji zmian w zakresie dostępności w jednostce.
Załącznik Rozmiar pliku
Deklarcja_dostępności.pdf 337.56 KB